Andrej@RealitniExperti.sk   I  0902 677 321

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Kladieme dôraz na ich zabezpečenie a chránime ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Všetky osobné informácie, ktoré nám poskytnete využívame výhradne na spracovanie vášho dopytu, zvýšenie kvality našich služieb a ponuky.

Badomi získava osobné údaje priamo od svojich klientov pri uzatváraní zmluvy, v rámci ich predzmluvných vzťahov alebo od osôb, ktoré nám dobrovoľne poskytli svoje osobné údaje a udelili súhlas na ich spracúvanie (emailom, osobitným súhlasom, prostredníctvom webovej stránky, záznamom o vykonanej obhliadke a pod.).

I. Identifikačné a kontaktné údaje Badomi s.r.o.

Obchodné meno: Badomi, s. r. o.
Sídlo: Martinengova 34, 811 02 Bratislava
Adresa maklérskej kancelárie: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO: 47 389 532
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 91657/B
Telefónne číslo: +421 902 677 321
Email: info@realitniexperti.sk

II. Účely spracúvania vašich osobných údajov

Badomi spracováva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania a osobitný dôraz pritom kladie na bezpečnosť a ochranu vašich údajov a práv. Badomi môže poveriť spracúvaním osobných údajov tretie osoby, t. j. sprostredkovateľov, ktorými sú napríklad advokátske kancelárie v rámci prípravy zmluvnej dokumentácie, spoločnosti poskytujúce serverové alebo IT služby, komunikačné a marketingové oddelenie, finanční poradcovia, asistentky kancelárie a taktiež realitní makléri. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje pre Badomi výlučne na základe osobitnej zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktorá spĺňa požiadavky stanovené Nariadením a/alebo Zákonom a sú povinní  zachovávať o takýchto informáciách mlčanlivosť. Badomi v takýchto prípadoch dbá na striktné dodržiavanie bezpečnostnej dokumentácie a opatrení prijatých za účelom zabezpečenia ochrany vašich osobných údajov.

1. Predzmluvné vzťahy a plnenie zmluvy

Badomi spracúva vaše osobné údaje pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä príprava a proces uzatvorenia príslušnej zmluvy, zmeny a ukončenie zmluvy, evidencia zmluvy a súvisiacich dokumentov vrátane všetkých ich zmien v internom systéme Badomi, plnenie predmetu zmluvy a kontrola jej plnenia z vašej strany. Badomi vám
poskytne informáciu o tom, ktoré osobné údaje sú zmluvnou požiadavkou a sú nevyhnutné na prípravu za účelom uzavretia zmluvy, a súčasne vás poučí, že v prípade ich neposkytnutia nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu.

Právny základ spracúvania: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste, resp. aby sa na základe vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa č. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Doba uchovávania: Počas doby trvania zmluvy, t. j. do úplného poskytnutia služby v súlade so zmluvou, resp. do vysporiadania vzájomných vzťahov z nej vyplývajúcich

Príjemcovia: sprostredkovatelia Badomi (realitní makléri, komunikačné a marketingové oddelenie, asistentky kancelárie, finanční poradcovia, advokátske kancelárie), znalci, banky, pobočky zahraničných bánk, notári, iné spolupracujúce realitné kancelárie, spoločnosti poskytujúce serverové alebo IT služby

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nevykonáva.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

2. Údaje z verejne dostupných zdrojov

Badomi môže spracovávať osobné údaje osôb, ktoré zverejnili svoje údaje na verejne dostupných zdrojoch, napr. súkromná inzercia na realitných portáloch, prijaté kontakty z vyplnených formulárov, prijaté kontakty, ktoré nás oslovia telefonicky, osobne, e-mailom alebo poštou za účelom ponuky sprostredkovateľskej činnosti Badomi týmto osobám a následnej komunikácie smerujúcej k možnému uzatvoreniu zmluvy s dotknutou osobou a zaznamenávania jej vývoja v internom systéme Badomi, a to na základe oprávneného záujmu Badomi. Poskytovanie osobných údajov za týmto účelom nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou.

Právny základ spracúvania: Oprávnený záujem Badomi podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

Doba uchovávania: Podľa vývoja komunikácie s dotknutou osobou, najdlhšie však po dobu 1 roka odo dňa udelenia súhlasu.

Príjemcovia: sprostredkovatelia Badomi (realitní makléri, komunikačné a marketingové oddelenie, asistentky kancelárie), spoločnosti poskytujúce serverové alebo IT služby

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nevykonáva.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

3. Starostlivosť vo vzťahu ku klientovi a zisťovanie neobvyklej obchodnej operácie

Badomi môže spracovávať vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie účelu vykonania starostlivosti ku klientovi a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie v rámci jeho zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zák. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a ste povinní poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne splnenie zákonných povinností Badomi.

Právny základ spracúvania: Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa č. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

Doba uchovávania: 5 rokov

Príjemcovia: Finančná spravodajská jednotka

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nevykonáva.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

4. Vedenie účtovnej a daňovej evidencie

Badomi spracúva vaše osobné údaje za účelom vedenia účtovníctva a vyhotovovania účtovných dokladov, a to najmä správa a fakturácia služieb poskytnutých na základe zmlúv, spracúvanie účtovných dokladov, daňových dokladov a faktúr v rámci jej zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a ste povinní poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne splnenie zákonných povinností Badomi.

Právny základ spracúvania: Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa č. 6 ods.
1 písm. c) Nariadenia

Doba uchovávania: 10 rokov

Príjemcovia: externí účtovníci Badomi, Daňový úrad

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nevykonáva.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

5. Vedenie obchodnej evidencie

Badomi spracováva vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu za účelom evidencie a archivácie zmluvnej dokumentácie, vymáhania pohľadávok vzniknutých v súvislosti s neplnením zmluvy a ochrany právnych nárokov Badomi v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti Badomi na základe oprávneného záujmu Badomi, Badomi kvôli udržiavaniu vzťahov s klientmi a udržiavaniu kontaktov pre budúce potencionálne spolupráce môže kontaktovať klientov rôznymi formami, a to telefonicky, poštou, e-mailom alebo sms (ako napr.  blahoželanie na meniny, narodeniny). Poskytovanie osobných údajov za týmto účelom nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou.

Právny základ spracúvania: Oprávnený záujem Badomi podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadeni

Doba uchovávania: 10 rokov

Príjemcovia: sprostredkovatelia Badomi (komunikačné a marketingové oddelenie, asistentky kancelárie)

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nevykonáva.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

6. Marketing

Badomi spracúva vaše osobné údaje za účelom reklamy a marketingu služieb Badomi, a to najmä zasielaním informačných newsletterov a aktuálnej ponuky nehnuteľností a pod. na základe súhlasu vami výslovne udeleného. Poskytovanie osobných údajov za týmto účelom nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou na uzatvorenie zmluvy a nie ste povinní osobné údaje poskytnúť. Máte právo súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na adresu info@realitniexperti.sk, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Právny základ spracúvania: Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov
podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

Doba uchovávania: Počas doby trvania udeleného súhlasu, resp. do jeho odvolania

Príjemcovia: sprostredkovatelia Badomi (komunikačné a marketingové oddelenie, asistentky kancelárie)

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nevykonáva.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

7. Agenda dotknutých osôb

Badomi spracúva osobné údaje za účelom riešenia vašich žiadostí pri výkone vašich práv v zmysle Nariadenia a Zákona. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a ste povinní poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade môže nastať situácia, že vašu žiadosť nebude možné riadne posúdiť, resp. vybaviť.

Právny základ spracúvania: Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa č. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

Doba uchovávania: 3 roky

Príjemcovia: Úrad na ochranu osobných údajov SR

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nevykonáva.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

VAŠE PRÁVA

I. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo získať od Badomi potvrdenie o tom, či spracúva vaše osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. Zároveň máte právo získať aj doplňujúce informácie v rozsahu stanovenom v čl. 15 Nariadenia. Badomi vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, pričom za akékoľvek ďalšie poskytnutie osobných údajov, o ktoré požiadate, môže Badomi účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa vám poskytnú v elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

II. Právo na opravu osobných údajov

Badomi prijíma primerané opatrenia na to, aby zabezpečila presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré má o vás k dispozícií. Na základe práva na opravu ste oprávnení žiadať od Badomi aby opravila nesprávne alebo doplnil vaše neúplné osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne. Ste povinní poskytnúť Badomi len také osobné údaje, ktoré sú úplné a správne, pričom zodpovedáte za nepravdivosť osobných údajov, ktoré poskytnete.

III. Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo dosiahnuť u PBadomi vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to bez zbytočného odkladu po preukázateľnom uplatnení tohto práva u Badomi a súčasného naplnenia niektorého z dôvodov uvedených v čl. 17 Nariadenia, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo spracúvali, osobné údaje sa spracúvali nezákonne alebo namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 2 Nariadenia. V prípade, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený. Po jeho odvolaní, resp. po uplynutí doby, na ktorú bol udelený, budú vaše osobné údaje vymazané a nebudú sa na udelený účel ďalej spracovávať.

Vašej požiadavke na vymazanie osobných údajov nie je oprávnená Badomi vyhovieť, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie zákonnej povinnosti Badomi vyplývajúcej z všeobecne záväzných právnych predpisov.

IV. Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby Badomi obmedzila spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z nasledujúcich prípadov:

• napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Badomi overiť správnosť osobných údajov,

• spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,

• Badomi už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

• namietate voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Badomi prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak dôjde k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, Badomi môže takéto osobné údaje ďalej len uchovávať alebo spracúvať na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, na ochranu práv iných osôb alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu. Iné spracúvanie možno vykonávať len s vašim súhlasom. Ak by malo dôjsť k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, Badomi vás o tom vopred informuje.

V. Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli Badomi, v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby Badomi vaše osobné údaje preniesla ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia podmienok daných Nariadením. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté vaše právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré ste poskytli Badomi na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je zmluvnou stranou.

VI. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Ak je spracúvanie vašich osobných údajov založené na legitímnom oprávnenom záujme Badomi alebo ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov. V prípade takéhoto namietania Badomi nesmie ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie prevažujúce nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

VII. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s Nariadením a Zákonom, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov alebo inému príslušnému orgánu v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Akým spôsobom môžete uplatniť svoje právo?

Svoje práva môžete realizovať podaním žiadosti, a to:

emailom na adresu info@realitniexperti, alebo

poštovou zásielkou na adresu kancelárie Badomi: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

Badomi vám poskytuje pri uplatňovaní jej práv súčinnosť a môže vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie vašej totožnosti, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti osoby podávajúcej žiadosť.

Badomi vám poskytne informácie o opatreniach, ktoré prijala na základe žiadosti podľa čl. 15 až 22 Nariadenia, bez zbytočného odkladu a najneskôr do 1 (jedného) mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie 2 (dva) mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Baodmi vás informuje o každom takomto predĺžení do
1 (jedného) mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Ak Badomi neprijme opatrenia na základe vašej žiadosti, bezodkladne a najneskôr do 1 (jedného) mesiaca od doručenia žiadosti vás informuje o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.

Badomi oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie osobných údajov uskutočnené podľa čl. 16 až 18 Nariadenia, pokiaľ sa to nepreukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Badomi vás o týchto príjemcoch informuje, ak to požadujete.